جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن ساعی، علی بن انجب

مورخ عراقی و کتابدار کتابخانه های نظامیه و مستنصریه (قرن6 و7)

ابن سَبْعین، عبدالحق بن ابراهیم

فیلسوف و عارف اندلسی (قرن7)

ابن سَحْنُون، عبدالوهاب بن احمد

طبیب و عالم حنفی دمشقی (قرن7)

ابن سدید، کریم الدین

کاتب دربار سلطان مظفر بیبرس دوّم و رجل سیاسی (قرن7و8)

ابن سدید، ماجد بن ابی الفضائل

رجل سیاسی عهد ممالیک مصر (قرن8و9)

ابن سرابیون، سهراب

جغرافی نگار ایرانی (قرن4)

ابن سراج

عنوان خانواده ای برجسته در تاریخ پادشاهی نصری غرناطه ( قرن9)

ابن سِراج، ابوالحسین

ادیب، شاعر، نحوی و فقیه مالکی اندلسی (قرن5و6)

ابن سَرّاج، محمد بن سری

ادیب، شاعر و نحوی بغدادی (قرن3و4)

ابن سَرّاج، محمد بن علی

عارف دمشقی (قرن8)

ابن سَرافیون

شهرت دو طبیب عرب (قرن3) - یوحنا - داوود

ابن سرّی --> ابن صلاح همدانی، احمد بن محمد

ابن سریج، احمد بن عمر

فقیه شافعی بغدادی (قرن3و4)

ابن سُرَیْج، عبیدالله

موسیقیدان مشهور مکّی،‌ از مبتکران وزن در موسیقی عربی (قرن1)

ابن سعاده، محمد بن یوسف مُرسی

قاضی، فقیه و محدّث مالکی اندلسی (قرن6)