جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دیلمی، شیرویة بن شهردار

محدث و مورخ همدانی (قرن5و6)

دیلمی، عبدالرشید --> عبدالرشید دیلمی

دیلمی، علی بن محمد --> علی بن محمد دیلمی

دیلمی، محمد بن حسن

عالم زیدی (قرن7و8)

دیلمی، مهیار --> مهیار دیلمی

دیلمیان --> آل بویه؛دیلم (2)

دی ماتئو، اینیاتسیو

کشیش کاتولیک و شرق شناس ایتالیایی (قرن14)

دیماند، موریس اسون

موزه دار و پژوهشگر هنر اسلامی (قرن14)

دِیمتُوقه

قصبه ای عثمانی در بخش تراکیای یونان

دِیَمی، عثمان بن محمد

محدّث شافعی (قرن9)

دَیْن

اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق مالی برای یک شخص در ذمه شخص دیگر

دین

واژه ای قرآنی به معنی انقیاد و طاعت خداوند که در قرآن به معنای اطاعت غیر خدا نیز به کار رفته است و در اصطلاح منظومه ای شامل عقاید معرفتی و قواهد رفتاری در باب روابط انسان با ماورای اوست. - دین عامیانه

دینار

واحدی برای وزن و نیز نام نوعی مسکوک

دینار، کوه --> دنا (1)

دینار بن محمد

عمادالدین، معروف به ملک دینار، از سران طوایف غز/اغوز و حکمران کرمان(قرن6)