جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دیر یاسین

روستایی در فلسطین که مردم آن در 1327ش/1948، به دست صهیونیستها قتل عام شدند.

دیرینی، ابومحمد عبدالعزیز بن احمد

ملقب به عزالدین یا سعیدالدین، صوفی،ادیب و فقیه شافعی (قرن7)

دیسَم بن ابراهیم کُردی

حاکم آذربایجان (قرن4)

دیصانیّه

مذهبی ثنوی منسوب به بردیصان، متفکر و دانشمند سریانی که آرای او و پیروانش در منابع اسلامی نقد شده است( قرن دوم و اوایل قرن سوم میلادی).

دیک الجنّ

لقب ابومحمد عبدالسلام بن رغبان، شاعر مشهور شیعی در دوره عباسی (قرن2و3)

دیگوری، گویش --> آسی، زبان

دیلم (1)

ناحیه ای تاریخی در استان گیلان و بخش از استان قزوین

دیلم (2)

ساکنان منطقه غربی جبال البرز و مغرب طبرستان و مازندران

دیلم (3)

شهرستان و بندری در شمال غربی استان بوشهر

دیلمان --> دیلم (1)

دیلمی، ابوالفتح ناصر بن حسین

امام و مفسر زیدی (قرن5)

دیلمی، حسن بن عبدالوهاب

عالم زیدی یمنی (قرن13)

دیلمی، حسن بن محمد

محدث و واعظ امامی (قرن8)

دیلمی، حسین بن یحیی

عالم زیدی یمنی (قرن12و13)

دیلمی، شمس الدین محمد

عارف و مفسر (قرن6)