جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دولت خیل

قبیله ای پشتون جزو قبایل لوحانی/نوحانی درافغانستان

دولت زی

نام چند فبیله پشتون در افغانستان و پاکستان

دولتشاه، محمد علی میرزا

بزرگترین پسر فتحعلیشاه قاجار (قرن13)

دولتشاه سمرقندی --> تذکرة الشعرا

دولتشاهی، اسماعیل

مورّخ و مترجم معاصر (قرن14)

دولت گرای اول

از خانهای کریمه (قرن10)

دولت محمد

یا "دولت مصور"، از نگارگران بزرگ هندی در دوره اکبر و جهانگیر و از نمایندگاه مکتب نقاشی گورکانی(قرن10)

دولت موقت

نخستین دولت جمهوری اسلامی ایران

دولمه باغچه، کاخ

از با شکوه ترین و وسیع ترین کاخ های عثمانی در استانبول (قرن13)

دُؤلی، ابوالاسود --> ابوالاسود دؤلی

دولیه دلند، آندره

سیاح فرانسوی و مولف کتاب زیباییهای ایران، در زمان شاه عباس دوم صفوی (قرن11)

دومان، رافائل

رئیس فرقه کاپوسنها ( شعبه ای از فرانسیسکنها) در اصفهان و مؤلف کتاب "وضع ایران در 1660" (قرن11)

دومة الجندل، غزوه

از غزوات پیامبر (ص) در سال پنجم هجری

دومورگان --> مورگان، ژاک ژان ماری دو

دومینیکن ها

یا واعظان، فرقه تبشیری کاتولیک