جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دوغلات

خاندان حکومتگر مغول در ترکستان شرقی (قرن 8و9)

دوغو بایزید --> بایزید (دوغو بایزید)

دوقوزخاتون

همسر بزرگ هولاکو خان(قرن7)

دوقه کین زاده احمد بیگ

شاعر دیوانی و صوفی عثمانی (قرن10)

دوگره، سلسله --> جامو و کشمیر؛کشمیر

دولاب --> چرخاب

دولابی، ابوبِشر محمد بن احمد رازی

عالم و محدّث ایرانی (قرن3)

دولت

اصطلاحی در فلسفه و علم سیاست، اجمالا ناظر بر مجموعه ای مشخص از نهادهای سیاسی واجد اقتدار غیر انتزاعی و پایدار و دارای حق انحصاری به کارگیری قدرت مشروع برای اعمال حاکمیت بر مردم سرزمینی معین و معرف تمامیت سیاسی- اجتماعی آن کشور - اصطلاح شناسی - مفهوم مدرن

دولت آباد (1)

شهری تاریخی در جنوب غربی هند، در ایالت مهاراشترا

دولت آباد (2)

نام دو ولسوالی (شهرستان) به مرکزیت شهرهایی به همین نام در شمال و شمال غربی افغانستان

دولت آبادی، پروین

شاعر کودکان و از چهره های فرهنگی معاصر ایران (قرن14و15)

دولت آبادی، شهاب الدین احمد

فقیه حنفی، قاضی و ادیب (قرن9)

دولت آبادی، صدیقه

نویسنده و روزنامه نگار و از پیشگامان جنبش زنان در ایران (قرن14)

دولت آبادی، هادی

روحانی مشهور به بابیگری در دوره قاجار، نویسنده و سر سلسله خاندان دولت آبادی (قرن14)

دولت آبادی، یحیی

نویسنده و از روشنفکران و فعالان سیاسی و فرهنگی عصر مشروطه و دوره پهلوی اول، فرزند میرزا هادی دولت آبادی (قرن14) - حیات یحیی