جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن زهرون، ثابت بن ابراهیم

طبیب عراقی (قرن3و4)

ابن زهره، حمزة بن علی --> بنوزهره

ابن زیات، ابویعقوب یوسف بن یحیی

فقیه و ادیب مراکشی (قرن7)

ابن زیّات، محمد بن عبدالملک

وزیر دوره عباسیان (قرن3)

ابن زیاد --> عبیدالله بن زیاد

ابن زیاد، عبدالرحمان بن عبدالکریم

مدرس و فقیه شافعی یمنی (قرن10)

ابن زیاد، عبدالله بن محمد

محدث شافعی نیشابوری (قرن3و4)

ابن زَیان --> وطاسیان

ابن زیدان، عبدالرحمان بن محمد

مورخ مغربی (قرن13و14)

ابن زَیدون، احمد بن عبدالله

کاتب و شاعر اندلسی (قرن4و5)

ابن زَیْلَه، حسین بن محمد

ریاضیدان، موسیقیدان و فیلسوف ایرانی (قرن4و5)

ابن زین الدین، علی

فقیه امامی لبنانی (قرن12)

ابن ساعاتی، احمد بن علی

فقه و اصولی حنفی بغدادی (قرن7)

ابن ساعاتی، رضوان بن محمد

پزشک و ادیب ایرانی الاصل دمشقی (قرن6و7)

ابن ساعاتی، علی بن رستم

شاعر ایرانی تبار و عرب زبان دوره ایوبیان (قرن6و7)