جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دوری هندوستانی، سلطان بایزید --> بایزید دوری، کاتب الملک

دوزخ --> [ ضمیمۀ دانشنامه ]

بررسی مسایل مربوط به این واژه و مترادفهای آن در: - قرآن - کلام - حدیث

دوزَله

نوعی ساز هواصدا و ساخته شده از یک جفت نی

دوزمه مصطفی چلبی

شاهزاده عثمانی، فرزند بایزید اول (قرن9)

دوزی، راینهارت پیتر آن

خاورشناس هلندی فرانسوی تبار، متخصص واژه شناسی عربی و تاریخ اندلس (قرن13)

دَوس، قبیله --> اَزْد

دوست محمد

نگارگر ایرانی (قرن10)

دوست محمد خان

مؤسس سلسله بارکزایی/ بارکزی در افغانستان(قرن13)

دوست محمد هروی

مشهور به کوشوانی( گواشانی)، خوشنویس و مذهب ایرانی (قرن10)

دوستی --> محبت

دَوسه --> مَولِد

دوشنبه

پایتخت کشور تاجیکستان - هنر و معماری

دِوْشیرمه

نام قانون و اصطلاحی برای گردآوری کودکان مسیحی مهتدی تبعه امپراطوری عثمانی که در دربار خدمت می کردند و نیز عنوان این کودکان

دَوْعَن

شهرستانی در استان حضرموت در یمن

دوغرول، عمر رضا

مؤلف، مترجم و روزنامه نگار معاصر ترک (قرن14)