جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دوانی، علی

عالم دینی و نویسنده معاصر (قرن 15)

دوانی، گویش

از گویشهای استان فارس

دوائر

نام یکی از مهمترین قبایل الجزایر

دوبروونیک --> راغوزه/ رغوسه

دوبریجه

(یا دوبریچ)، فلاتی در مغرب دریای سیاه

دوبی

یکی از شیخ نشین های هفت گانه امارات متحده عربی در ساحل جنوب شرقی خلیج فارس و حاکم نشین آن

دوبیتی

از قالبهای کهن شعر فارسی که از دو بیت هم وزن و هم قافیه تشکیل شده است.

دو پیکر (صورت فلکی) --> جوزا

دوتار

از سازهای زهی- زخمه ای دسته بلند

دَوتانی

قبیله ای از غلزاییان، از قوم پشتون

دَوَچی، میرهاشم

از روحانیان مخالف نهضت مشروطه در تبریز (قرن13و14)

دوحه

پایتخت و مهمترین شهر قطر

دودایف، جوهر

رییس جمهور و رهبر استقلال خواهان چچن پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (قرن14)

دودو میان --> فرائضیّه، جنبش

دور

اصطلاحی در منطق و فلسفه و کلام