جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دُنمه

به زبان ترکی نوکیش و نوآیین و در اصطلاح نام فرقه ای یهودی پیرو شبتای صبی است که در اواخر قرن یازدهم در حکومت عثمانی خود را مسیحا دانست و سپس به اسلام گروید.

دنیا

جایگاه زندگی انسان در این جهان، در برابر آخرت - کلیات و واژگان - در قرآن - در احادیث - در تصوف و عرفان

دنیا، مجله

عنوان دو نشریه مارکسیستی در دوره حکومت پهلوی

دِنیزلی

مرکز استانی با همین نام در ناحیه اژه در جنوب غربی ترکیه

دوات

ظرفی کوچک برای نگهداری مرکب

دواتدار

دوادار،دویدار، دویتدار، صاحب دوات، صاحب منصبی که وظیفه حمل و نگهداری دوات سلطنتی و ابلاغ وصول نامه ها و تقدیم شکایات و اخذ امضای سلطان بر فرمانها و منشورهای حکومتی را بر عهده داشت.

دواتدار صغیر

شهرت مجاهد الدین بن المیامن ایبک مستنصری، از امیران بزرگ اواخر خلافت عباسی (قرن7)

دواتدار کبیر

از امرای نظامی عباسیان (قرن7)

دوازده

از نمادهای عددی متداول در همه فرهنگها از جمله در سنت اسلامی

دوازده امام، بقعه

بنایی از نیمه نخست قرن پنجم، از دوره حکومت آل کاکویه، در یزد

دوازده امامی --> اثنا عشریه

دواسر

از قبایل ساکن در جزیرة العرب و نیز نام یکی از وادیهای عربستان

دوالی

شکل جمع دالیه، هر دو به معنای بیماری اتساع مزمن سیاهرگ ها ناشی از ضعف دریچه ها و رکود خون در آنها که امروزه به نام واریس شناخته می شود.

دوامی، عبدالله

ردیف دان، خواننده و مدرس و نوازنده تنبک در موسیقی ایران (قرن14)

دَوانی، جلال الدین محمد

حکیم و متکلم نامدار (قرن9و10)