جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دَنانیر

بانوی خواننده و نوازنده در دستگاه برمکیان (قرن2)

دنباله دارها

گروهی از اجرام آسمانی، در طبیعیات قدیم از آثار علوی

دُنباوند --> دماوند، کوه

دُنُبلی --> کرد/ کردها

دنبلی، عبدالرزاق بیگ --> مفتون دنبلی

دنبلی خویی، میرزا ابراهیم

فقیه و محدث امامی (قرن13و 14)

دندان/ دندانپزشکی

1این مقاله مشتمل بر این بخشهاست: 1) کلیات و پیشینه 2) کالبد شناسی و کاراندام شناسی دندان 3) بیماریهای دهان و دندان و روشهای درمان آن 4) بهداشت دهان و دندان و پیشگیری از بیماریها 5) ابزارها 6) کتابها 7) دندان پزشکی جدید در ایران

دِندان، احمد بن حسین

از راویان امامی (قرن3)

دندانقان

بقایای شهری در شمال شرقی سرخس بر سر جاده منتهی به مرو در کشور ترکمنستان - جنگ دندانقان

دَندی خاتون

نام دو تن از زنان مشهور سلسله جلایریان (قرن9)

دنز اسکوتوس، یوهانس

فیلسوف و متکلم مدرسی مسیحی (قرن6)

دُنقُل، اَمل

شاعر معاصر مصری (قرن14)

دُنْقُله

شهری تاریخی و نیز شهری جدید در استان (ولایت) شمالی در شمال سودان

دَنقلی

اتحادیه ای از قبایل ساکن در شاخ افریقا، در ساحل غربی دریای سرخ

دنِگیز بیگ روملو

از فرماندهان نظامی شاه عباس اول صفوی و سفیر او در دربار اسپانیا(قرن11)