جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دمشقی، ابوبکر بن بهرام

جغرافیدان عثمانی (قرن11)

دمشقی، ابوعثمان

پزشک، ریاضیدان و مترجم آثار علمی و فلسفی (قرن 3و4) - ترجمه آثار پزشکی - ترجمه آثار ریاضی - ترجمه آثار فلسفی

دمشقی، ابومُسهر

محدث و رجالی شامی (قرن2و3)

دمشقی، تقی الدین --> تقی الدین راصد، محمد بن معروف

دمشقی، شمس الدین محمد --> نخبة الدهر فی عجائب البر و البحر

دِملی، گویش --> زازا، زبان

دمنات

شهری در مرکز کشور مراکش

دمْناتی بُجُمعَوی، علی بن سلیمان

مکنا به ابوالحسن، فقیه و محدث مغربی(قرن13)

دَمَنْهور

شهر و روستایی تاریخی در شمال مصر

دمنهوری، احمد بن عبدالمنعم مذاهبی

عالم شافعی و دهمین شیخ الازهر (قرن12)

دموت، شاهنامه --> شاهنامه فردوسی

دموکرات، حزب

یکی از احزاب مهم ترکیه

دموکرات آذربایجان، فرقه

تشکل سیاسی در آذربایجان که زمینه ساز برپایی دولت یک ساله پیشه وری در تبریز بود. - زمینه های شکل گیری - تشکیل فرقه

دموکرات ایران، حزب --> قوام، احمد

دموکرات تاجیکستان، حزب

یکی از مهمترین احزاب سیاسی تاجیکستان در دوران فروپاشی شوروی و استقلال تاجیکستان