جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دِماء ثلاثه

اصطلاحی فقهی به معنای خونهای سه گانه حیض، نفاس،و استحاضه

دِماغ

اصطلاح قدما برای مغز

دِماک

شهر و مرکز تشکیل نخستین حکومت سلطنتی اسلامی در جزیره جاوه که یکی از قدیمترین مساجد اندونزی نیز در آن قرار دارد(قرن 9و 10) - مسجد دماک (بخش مربوط به مسجد دماک در معرف مدخل، بر اساس مقاله مربوطه و در صورت لزوم ویرایش شود)

دم الاخوین

صمغ قرمز، بی بو و تلخ حاصل از میوه برخی گیاهان با کاربردهای دارویی و صنعتی

دمّام

شهری بندری در ساحل غربی خلیج فارس و مرکز استان( منطقه) شرقیه در عربستان

دمامینی، بدرالدین محمد

ادیب، شاعر، نحوی و فقیه مالکی مصری (قرن8و9)

دماوند

شهر و شهرستانی در استان تهران

دماوند، کوه

مرتفع ترین کوه ایران در رشته کوه البرز، در شمال ایران

دماوندی، عبدالرحیم

حکیم و عارف شیعی (قرن12)

دَمِرداشیّه

شعبه ای از شاخه روشنیه طریقت خلوتیه، منسوب به محمد دمرداش/دمرداشی در قاهره(قرن9و10)

دُمرگان --> مورگان، ژاک ژان ماری دو

دمزون، ژان ژاک پیر

خاور شناس و دیپلمات فرانسوی و مولف فرهنگ فارسی- فرانسه (قرن13)

دمشق

از قدیمترین و مهمترین شهرهای منطقه شامات و پایتخت کشور سوریه 1- تاریخ پیش از اسلام 2- تاریخ دوره اسلامی 3- وضع کنونی 4- باستانشناسی 5- معماری و شهرسازی - جامع دمشق 6- هنرها 7- آموزش و فرهنگ

دمشق، دانشگاه --> دانشگاه

دمشق خواجه --> چوپانیان