جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دلواری، رئیس علی

رهبر مجاهدان جنوب ایران در مبارزه با انگلستان و حاکم بندر دلوار در منطقه تنگستان (قرن14)

دُلوک

شهری تاریخی و ویران در شمال غربی شهر غازی عینتاب، در جنوب شرقی ترکیه

دُلوک الشمس --> وقت

دِلوینه

سنجقی در قلمرو حکومت عثمانی و شهری در جنوب آلبانی

دَلهَمه --> ذوالهِمّه

دَلی

واژه ترکی به معنای دیوانه، بی توجه و جسور و تندخو که به گروهی از سواره‌نظامهای عثمانی اطلاق می شد.

دلی اورمان

منطقه ای در شمال شرقی بلغارستان

دلی برادر

شاعر عثمانی (قرن10)

دلیجان

شهر و شهرستانی در استان مرکزی در مرکز ایران

دلیل (اصطلاح فقهی) --> ادله احکام

دلیل (اصطلاح فلسفی) --> برهان

دلیل الخطاب --> مفهوم و منطوق

دلیله محتاله --> هزار و یکشب

دُلیم

مجموعه ای از عشیره های عرب سنی در سواحل شمالی رود فرات، در محدوده استان انبار عراق

دم --> خون