جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن زاکور، محمد بن قاسم

ادیب، شاعر، مورخ و تذکره نویس مراکشی (قرن11و12)

ابن زِبَعِری، عبدالله

از برجسته ترین شاعران مخضرم قریش (قرن1)

ابن زبیدی، حسین بن مبارک

فقیه حنبلی بغدادی (قرن6و7)

ابن زبیر، احمد بن ابراهیم

محدث، قاری، ادیب و مورخ اندلسی، اهل سنت (قرن7و8)

ابن زَبیر، عبدالله

شاعر و مدّاح امویان (قرن1)

ابن زُرعَه، عیسی بن اسحاق

فیلسوف، منطقدان و مترجم کتب فلسفه و منطق بغدادی ( قرن4)

ابن زُریق، ابوالحسن علی

شاعر بغدادی(قرن5)

ابن زَقّاق، علی بن عطیة الله

شاعر اندلسی (قرن5و6)

ابن زکری

نام دو فقیه و متکلم مغربی: - ابن زکری (ابوالعباس احمد): فقیه، متکلم و نحوی مالکی (قرن9) - ابن زکری (ابوعبدالله محمد): نحوی، لغوی، مورخ و ادیب (قرن12)

ابن زکریاء، عبدالله بن محمد

محدث اصفهانی (قرن3)

ابن زَمْرَک، محمد بن یوسف

وزیر، کاتب و شاعر اندلسی (قرن8)

ابن زملکانی، محمد بن علی

فقیه شافعی و قاضی القضات دمشقی (قرن8)

ابن زنجویه، حمید بن مخلد

محدث ایرانی (قرن3)

ابن زولاق، حسن بن ابراهیم

مورخ مصری (قرن4)

ابن زُهْر، خاندان

لقب خاندانی عرب، ساکن شرق اسپانیا، که فقیهان، پزشکان، ادیبان و وزیرانی نامدار از آن برخاستند(قرن4 تا7): - زهرالایادی - ابومروان عبدالملک بن محمد - ابوالعلاء زهر بن عبدالملک - ابومروان عبدالملک بن ابی العلاء - ابوبکر محمد بن عبدالملک - ابومحمد عبدالله ب