جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دقوقی، عبدالمنعم --> مثنوی معنوی

دقیقی، ابومنصور محمد

شاعر فارسی سرای (قرن4)

دقیقی، سلیمان بن بنین

ادیب و نحوی مصری (قرن6و7)

دقیقی، علی بن عبیدالله

عالم نحوی (قرن4)

دُکّاله

اتحادیه ای از قبایل بربر و نام ناحیه ای در مغرب اقصی

دکالی، ابو عبدالله محمد

مورخ مشهور مغربی (قرن13و14)

دکان

فضایی سرپوشیده برای فروش کالا و عرضه خدمات در بازار

دکن

منطقه ای در جنوب هند - هنر و معماری

دکنی، زبان --> اردو، زبان و ادبیات

دکنیها

عنوانی برای گروهی از مسلمانان دکن از اواخر قرن هشتم تا دوره تسلط انگلستان بر هند.

دُکَین راجز

نام دو شاعر عرب رجز سرا (قرن1) - دکین بن رجا فقیمی - دکین بن سعید دّارمی

دِلاء

از مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی مغرب (قرن 10و11)

دلّاک

کارگر گرمابه که کار اصلی او شستشو و گاه مشت و مال مشتریان است.

دلاّل

واسطه میان فروشنده و خریدار در معاملات

دلال الکتب، سعد بن علی

ادیب و شاعر دوره عباسیان (قرن6)