جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دُعا

طلب و درخواست بندگان از خدا یا آنچه معبود می پندارند، شامل امور مادی و معنوی، در زندگی دنیایی یا در زندگی آخرتی، چه در وضع عادی و چه در وضع اضطرار، برای رسیدن به خواسته ها یا دوام داشته ها یا رفع ناملایمات.

دعام بن ابراهیم

رییس قبیله همدان و از امرای معروف یمن (قرن3و4)

دعانویسی

نوشتن ادعیه به منظور پیشگیری از شر و علاج رویداد های نامطلوب یا دستیابی به امور مطلوب غالبا این جهانی

دِعبِل خزاعی

شاعر و نویسنده بزرگ شیعی (قرن2و3)

دَعلَج بن احمد

فقیه و محدث (قرن4)

دعوا --> اثبات دعوا

دعوت

اصطلاحی مذهبی در قرآن، تاریخ و سیره پیامبران به معنای فراخواندن مردم به دین

دعوت (در اسماعیلیه) --> داعی

الدعوة الاسلامیة، حزب

از مهمترین احزاب شیعی در عراق

دَغفَل بن حَنظَله

نَسَب شناس مشهور بصری (قرن1)

دف

از سازهای کوبه‌ای پوستی - مباحث فقهی

دفاتر تجارتی

دفاتری ویژه تجار و مؤسسات تجاری و دربردارنده وضع معاملات و داد و ستدها، تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات آنها

دفاع

اصطلاحی فقهی و حقوقی

دفاع مشروع --> دفاع

دفتر

(جمع: دفاتر)نام دسته ای از اوراق معمولا صحافی شده برای ثبت اطلاعات مالی و اداری در دیوان سالاری اسلامی