جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دشت ترکمن

(ترکمن صحرا، دشت گرگان)، دشتی رسوبی و هموار در جنوب شرقی دریای خزر در شمال ایران

دشتستان

ناحیه ای در جنوب ایران و نیز نام شهرستانی در استان بوشهر

دشت قپچاق

(دشت قبجاق)، نام تاریخی دشتی وسیع در مغرب قزاقستان و جنوب روسیه، در شمال غربی آسیا

دشت کویر

کویر نمک/ کویرنمکزار، یکی از وسیعترین نمکزارهای جهان در نیمه شمالی و مرکز ایران

دشتکی، اصیل الدین عبدالله حسینی

عالم و عارف ایرانی (قرن9)

دشتکی، سید صدرالدین محمد

از فیلسوفان حوزه فلسفی شیراز (قرن9)

دشتکی، غیاث الدین منصور

فیلسوف، منطقدان، متکلم و عالم در تفسیر، عرفان، اخلاق، هیئت، ریاضیات و طب (قرن9و10)

دشت گرگان --> دشت ترکمن

دشت مرغاب --> مُرغاب (1)

دشت میشان --> مَیسان

دشت ناوُر

سرزمینی در مغرب شهر غزنی و از سکونتگاههای هزاره در افغانستان

دشتی (1)

از آوازهای پنج گانه (دستگاههای فرعی) در موسیقی دستگاهی ایران

دشتی (2)

شهرستانی در جنوب استان بوشهر

دشتی، علی

از سیاستمداران و رجال ادبی معاصر ایران (قرن14)

دشمن زیاری

تیره ای از طایفه چهار بنیچه از ایل جاکی که امروزه یکی از ایلات شش گانه کهگیلویه در مغرب ایران محسوب می شود.