جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دزفول

شهرستان و شهری در شمال استان خوزستان در جنوب غربی ایران - شهرستان - مسجد جامع دزفول

دژ --> قلعه

دساتیر

کتابی به زبان ساختگی از نوشته های فرقه آذر کیوانی در هند

دستار --> عمامه

دستان

اصطلاحی در موسیقی ایران پیش و پس از اسلام؛ در لغت به معنی لحن و آهنگ و داستان و به طور حاص، به معنای پرده هایی بر دسته برخی از سازهای زهی

دستجرد --> دستکرد/ دستگرد

دستجردانی، جمال الدین

وزیر بایدو و محمود غازان از ایلخانان مغول(قرن7)

دستغیب، عبدالحسین

روحانی معاصر ایرانی ، معروف به معلم اخلاق و سومین شهید محراب (قرن14)

دستغیب شیرازی، نظام الدین --> نظام الدین شیرازی

دستکار --> جرّاح / جرّاحی

دستکرد/ دستگرد

اصطلاحی بازمانده از دوره باستان که به قطعه زمینهای کشاورزی محصور یا آبادیهای کوچک در زمینهای کشاورزی اطلاق می شده است. - شهری در دیاله - روستایی در نهرالملک - روستایی نزدیک جبّول - روستایی در خوزستان

دستگاه

اصطلاحی در موسیقی کلاسیک ایرانی

دستگردی، حسن --> وحید دستگردی

دستور --> قانون اساسی

دستور، حزب

بزرگ ترین حزب استقلال طلب تونس که پس از استقلال ، حزب حاکم شد.