جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دری افندی، احمد

دولتمرد و فرستاده عثمانی به ایران، شاعر (قرن12)

دریانوردی

به معنای راندن و تعیین مسیر حرکت کشتی یا قایق در دریا، چگونگی ساختن کشتیها و راندن آنها در دریا و نیز شناسایی مختصات جغرافیایی دریاها و شهرهای ساحلی و شناسایی ساعات شیانه روز و آگاهی از محل و جهت وزش بادها و تندبادها و دیگر مباحث مرتبط با راندن کشتیها

دریای چین

بخشی از اقیانوس آرام از سنگاپور و تنگه مالاکا تا تنگه تایوان

دریای سرخ --> بحراحمر (1)

دریای سفید --> بحرالروم

دریای سیاه

دریایی در شمال ترکیه

دریای شاهی --> ارومیه، دریاچه

دریای طرابزون --> دریای سیاه

دریای نور --> جواهرات سلطنتی

دُرید بن صِمّه

شاعر جنگاور مخضرم و از بزرگان طایفه بنی جشم (قرن1)

درّی زاده، خاندان

از خاندانهای علمی مشهور و صاحب منصب قضایی در دوره عثمانی - دری محمد افندی - مصطفی دری زاده - محمد عطاالله دری زاده - محمد عارف دری زاده - عبدالله دری زاده - عبدالله دری زاده

دریک --> سکّه

دِز

رود و سدی مهم و نیز منطقه ای حفاظت شده در ایران

دُزداب --> زاهدان

دزدی --> سرقت