جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

درّوز/ دروزی --> دروزیان

دَروَزه، محمد عزت

مفسر، قرآن پژوه و مبارز فلسطینی و از طرفداران ملی گرایی عربی (قرن14)

دروزیان

از مهمترین انشعابات اسماعیلیه در نیمه اول سده پنجم، که بر مبنای اعتقاد به الوهیت الحاکم بامرالله، ششمین خلیفه فاطمی شکل گرفت.

دُروع

طایفه ای در عمان از اعراب شمالی/ عدنانی

دروغ

از رذایل اخلاقی

درویش

عنوان گروهی از متکدیان و دوره گردان با هیئتی خاص که در نظر عامه از اهل طریقت و صاحب احوال و دارای مقامهای معنوی محسوب می شوند. - کلیات - ایران

درویش، محمود

مشهور ترین شاعر مقاومت فلسطینی (قرن14و15)

درویش احمد قابض

از وزیران دوره تیموریان (قرن10)

درویش پاشا، مجموعه

مجموعه ای شامل مسجد، مدرسه، آرامگاه و سبیل از دوره عثمانی در دمشق، در نزدیکی ورودی بازار حمیدیه (قرن10)

درویش پاشا بوسنوی

دولتمرد و شاعر عثمانی (قرن11)

درویش خان، غلامحسین

موسیقی دان و نوازنده تار و سه تار (قرن12)

درویش خسرو

از صوفیان نقطوی در عهد شاه عباس اول صفوی در قزوین (قرن11)

درویش رضا

از صاحب منصبان قزلباش شورشی در اوایل حکومت شاه صفی (قرن11)

درویش عبدالله

از منشیان و تعلیق نویسان (قرن9و10)

درویش عبدالمجید طالقانی

برجسته ترین خوشنویس شکسته نستعلیق ایران (قرن12)