جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن رزّاز جزری --> جَزَری، اسماعیل

ابن رزین اصفهانی، محمد بن عیسی

عالم قرائت و نحو اصفهانی (قرن3)

ابن رُسته، احمد بن عمر

جغرافیدان ایرانی، صاحب الأعلاق النفیسة (قرن3)

ابن رشد، ابوالولید محمد بن احمد

نیای ابن رشد، فقیه برجسته مالکی قرطبی (قرن5و6)

ابن رُشد، محمد بن احمد بن محمد

فیلسوف، فقیه، پزشک، شارح و مفسر آثار ارسطو اهل اندلس (قرن6)

ابن رُشَید، محمد بن عمر

فقیه و ادیب مغربی (قرن7و8)

ابن رشیق، عبدالرحمان قشیری

حکمران مرسیه در اسپانیا (قرن5)

ابن رشیق قیروانی

شاعر و ادیب مغربی (قرن4و5)

ابن رضوان، عباس بن محمد

از فضلای شافعی، عالم در تراجم و حدیث اهل مدینه (قرن14)

ابن رضوان، علی

طبیب و فیلسوف مصری (قرن5)

ابن رفعه، احمد بن محمد

فقیه شافعی مصری (قرن7و8)

ابن رقیق، ابراهیم بن قاسم

وقایع نگار مغربی و دبیر زیریان (قرن5)

ابن رومی، علی بن عباس

شاعر بغدادی (قرن3)

ابن رومیّه، احمد بن محمد

گیاهشناس و داروشناس اندلسی (قرن6و7)

ابن زاغونی، علی بن عبیدالله

مورخ و فقیه حنبلی بغدادی (قرن5و6)