جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دردیر، احمد بن محمد عدوی

صوفی خلوتی و فقیه مالکی (قرن12و13)

دردیریه

شاخه مصری طریقه خلوتیه

درزی، محمد بن اسماعیل

از داعیان و بنیان گذاران فرقه دروزیه(قرن5)

دُرُست بن ابی منصور واسطی

راوی امامی (قرن2)

دَرسِم

نام ناحیه ای کهن در آناطولی شرقی که امروزه منسوخ شده است.

دَرعا

شهری تاریخی در جنوب سوریه و مرکز استانی به همین نام

دَرعه

رود و ایالتی در جنوب مراکش

دِرعیّه

نخستین پایتخت مذهبی و سیاسی آل سعود در عربستان

دَرغِن

از اقوام مسلمان جمهوری خودمختار داغستان

درفش --> پرچم (1)

درفش کاویان --> کاوه

درقاوی، محمد عربی بن احمد

صوفی مغربی و مؤسس طریقه درقاویه(قرن12و13)

درقاویه

طریقه ای عرفانی منسوب به محمد عربی درقاوی (قرن12)

دَرَک --> ضمان دَرَک

درگاه

آرامگاه مشایخ صوفیه و عنوان برخی زیارتگاهها در شبه قاره هند