جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دُحَیم، ابوسعید عبدالرحمان بن ابراهیم

قاضی و محدث (قرن2و3)

دخان، سوره

چهل و چهارمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف

دخانیات

انواع توتون و تنباکو که برای دود کردن به کار می رود - گیاه شناسی - تاریخ و کاربرد - مباحث فقهی

دخل و خرج، کتابچه

دفاتر یا اوراق حاوی صورت درآمدها و هزینه های سالانه، قانون نامه نظام مالی مملکت در ایران به ویژه در دوره قاجار

دخمه --> قبر/ قبرستان

دخوار، مهذِّب الدین

پزشک (قرن6و7)

دخواریه، مدرسه

مشهور ترین مدرسه پزشکی شهر دمشق (قرن7)

دخویه، میخائیل یان

خاورشناس هلندی و مصحح شماری از متون مهم جغرافیایی و تاریخی اسلامی (قرن13و14)

دخیل

در فرهنگ عربی،و بعدا در فرهنگ برخی دیگر از اقوام مسلمان شده، کسی را گویند که به بزرگی پناهنده می شود، و در غرهنگ عامیانه مسلمانان، قطعه ای پارچه یا ریسمان و جز آنها که برای التجا و طلب حاجت بر مکانی مقدس بسته می شود.

ددو --> دیدو

دده

از القاب و مراتب طریقتی در میان صوفیان آسیای صغیر

دده قورقود

مجموعه دوازده افسانه منثور، آمیخته به نظم به ترکی

دُر --> مروارید

در

صفحات متحرکی از جنس چوب، آهن یا مواد دیگر بر ورودی بنا یا اتاق

درآمد

اصطلاحی در موسیقی کلاسیک ایرانی، از معانی آن در لغت، مقدمه و سرآغازه است.