جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

داوودی --> مستعلویه

داوودی، احمد بن نصر

کنیه اش ابوجعفر، فقیه، محدث و متکلم مالکی (قرن4)

داوودی، عبدالرحمان بن محمد

محدّث و فقیه شافعی و شیخ خراسان (قرن4و5)

داوودی، محمد بن علی

ملقب به شمس الدین، عالم مصری (قرن10)

داوی، عبدالهادی --> پریشان، عبدالهادی داوی

داوید ، مجموعه

مجموعه ای مشتمل بر آثار هنری، از جمله هنر اسلامی، در کپنهاگ

داویه

از فرقه های کاتولیک با روحیه جنگاوری

داهومی --> بنین

دای

عنوان نایب السلطنه های عثمانیان در تونس و الجزایر (قرن10)

دایرة البروج

مسیر حرکت ظاهری مستدیر خورشید بین ستارگان در گذر از بروج دوازده گانه، طی یک سال از دید ناظر زمینی

دایرةالمعارف --> دانشنامه نگاری

دایرةالمعارف اسلام

دایرة المعارفی در حوزه اسلام و فرهنگ و تمدن مسلمانان، منتشر شده در لیدن هلند

دائرة المعارف العثمانیة

موسسه بزرگ علمی- تحقیقی در حیدرآباد دکن

دایرةالمعارف فارسی

نخستین دایرةالمعارف عمومی فارسی مبتنی بر روش و موازین علمی، به سرپرستی غلامحسین مصاحب

دایره

از شکلهای هندسی