جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

داور/ داوری

نوعی شیوه خصوصی رسیدگی و فیصله دادن به اختلاف بر پایه قانون و تشریفات مورد قبول طرفین

داور، علی اکبر

از رجال سیاسی حکومت پهلوی اول و موسس نظام قضایی جدید ایران

داوری شیرازی، میرزا محمد

متخلص به داوری، شاعر، خوشنویس و نقاش (قرن13)

داوود

پیامبر و پادشاه بنی اسرائیل 1- در منابع یهودی و مسیحی 2- در منابع اسلامی

داوود آغا

معمار دوره عثمانی (قرن10)

داوود انطاکی

پزشک و نویسنده و دانشمند نابینای اهل انطاکیه (در ترکیه کنونی) (قرن10)

داوود بَرکات --> الاهرام، مؤسسه

داوود بن ابی یزید کوفی --> داوود بن فَرقَد

داوود بن بوزید

راوی امامی (قرن3)

داوود بن حُصَین

راوی امامی (قرن2)

داوود بن زُربی

راوی امامی (قرن2)

داوود بن سِرحان

راوی امامی (قرن2)

داوود بن سَلْم

شاعر مخضرم اواخر دولت امویان و اوایل عباسیان

داوود بن سلیمان

راوی امامی (قرن2و3)

داوود بن علی

امیر عباسی و عموی سفاح و منصور، دو خلیفه نخست عباسی