جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دانشمندِ حاجب

از گماشتگان معتمد و مسلمان چنگیز خان و جانشین او، در نیمه نخست قرن هفتم.

دانشمند غازی --> دانشمندیه

دانشمندیه

از نخستین خاندانهای حکومتگر ترکمن در آناطولی میانه (قرن5)

دانشنامه علائی

مجموعه مختصر دایرة المعارفی در علوم عقلی، یگانه نوشته ابن سینا به فارسی که در انتسابش به او تردیدی نیست.

دانشنامه قَدَرخان

لغتنامه ای فارسی تألیف اشراف بن شرف مذکر فاروقی در مالوه هند که در 21 ذیحجه 807 تکمیل شد. (قرن9)

دانشنامه نگاری

نگارش گونه ای از کتابهای مرجع، حاوی اطلاعاتی کلی از همه دانشها یا طیف معینی از علوم یا دانشی خاص که در دوره جدید در قالب الفبایی تدوین می شود.

دانشور، سیمین

نخستین زن داستان نویس ایرانی (قرن14)

دانش های حدیثی --> علم الحدیث

دانَق --> سکّه

دانگ

واحدی در اندازه گیری وزن، سطح، زمان و آواهای موسیقی

دانی، ابوعمرو عثمان بن سعید

مقری و محدث بزرگ مالکی (قرن4و5)

دانیال

یکی از پیامبران بزرگ و مهم بنی اسرائیل - بقعه دانیال

دانیه

شهری ساحلی در جنوب شرقی اسپانیا امروزه واقع در استان آلیکانته

داود حسینی، محمد

خوشنویس معاصر افغان (قرن13و14)

داور --> زمین داور