جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن دواداری، ابوبکر بن عبدالله

مورخ مصری اهل سنت (قرن7و8)

ابن دَهّان، سعید بن مبارک

نحوی، شاعر و ادیب بغدادی (قرن 6)

ابن دَیْبَع، عبدالرحمان بن علی

مورخ، محدث و فقیه شافعی یمنی (قرن9و10)

ابن دیری، سعد بن محمد

قاضی حنفی دمشقی (قرن8و9)

ابن دَیصان --> دیصانیّه

ابن دیلمی، حسین بن یحیی --> دیلمی، حسین بن یحیی

ابن ذکوان، عبدالله بن احمد

یکی از دو راوی مشهور ابن عامر، از ائمه قرائات سبع دمشقی (قرن3)

ابن رازی، جعفر بن احمد --> رازی، جعفر بن احمد

ابن راوندی، احمد بن یحیی

متکلم ایرانی (قرن3)

ابن راهب، ابوشکر

مؤلف مسیحی مصری دایرةالمعارفی قبطی- عربی (قرن7)

ابن راهوَیه، اسحاق بن ابراهیم

فقیه، محدث و مفسر مروزی خراسانی (قرن2و3)

ابن رائق

نخستین امیر الامراء عباسیان (قرن4)

ابن رّبن طبری --> طبری، علی بن ربّن

ابن رجب، عبدالرحمان بن احمد

محدث و فقیه حنبلی بغدادی (قرن8)

ابن رداد، احمد بن ابی بکر

قاضی و صوفی شافعی مذهب مکی (قرن8و9)