جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

داعی الی الله --> داعی شیرازی

داعی اَنجِدانی، محمد مؤمن

شاعر فارسی زبان(قرن11و12)

داعی شیرازی

شهرت نظام الدین محمود بن حسن حسنی، عارف و شاعر سده نهم

داعی صغیر --> حسن بن قاسم‌ بن حسن

داعی کبیر --> حسن بن زید بن محمد

داغ

نشانی که با آهن تفته بر حیوان و گاه آدمی می زده اند.

داغ دهلوی

شاعر اردو زبان (قرن13)

داغستان

از جمهوریهای خود مختار فدراسیون روسیه

داکا

بخش، ناحیه و شهری (پایتخت) در بنگلادش - بخش داکا - شهر داکا - هنر و معماری

داکار

پایتخت و بزرگترین شهر سنگال

دالز،‌ مایکل والترز

پژوهشگر صاحب نام در تاریخ پزشکی دوره اسلامی (قرن14)

دالغیچ احمدآغا

معمار و هنرمند صدف کار در دربار عثمانی (قرن 10و11)

دالماچیه

ناحیه‌ ای در سواحل دریای آدریاتیک که امروزه 11758 کیلومتر مربع از مساحت جمهوری کرواسی را تشکیل می دهد.

دال محمد چلبی

متخلص به آصفی، دولتمرد، نظامی و شاعر عثمانی در قرن دهم

داماد، سید علی

فقیه امامی و از عالمان نقش آفرین در جهاد دفاعی مردم عراق با انگلیسها(قرن13و14)