جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دارالنَدوَه

محل گرد آمدن اشراف قریش در مکه (در عصر جاهلیت) برای مشورت و تصمیم گیری در باره مسایل مختلف

دارالهجرة --> دارالاسلام (1)

داران --> فَریدن

دارانی، ابوسلیمان --> ابوسلیمان دارانی، عبدالرحمان

دارچین

قطعات خشک شده یا پودر پوست درختانی از تیره برگ بو بویژه گونه دارچین با کاربردهای دارویی و ادویه ای

داردانل، تنگه

در ترکی چناق قلعه بوغازی، تنگه ای بین دریاهای مرمره و اژه

دارسی، امتیاز

نام مشهور قرارداد امتیاز شصت ساله اکتشاف و استخراج نفت و گاز ایران میان دولت ایران و سرمایه دار انگلیسی، ویلیام ناکس دارسی (قرن13)

دارسی، جوزف

افسرانگلیسی مامور تربیت بخشی از سپاه ایران، فرمانده توپخانه سپاه و سرپرست دومین هیئت دانشجویان ایرانی در سفر به انگلستان در دوره عباس میرزا

دار صدام للمخطوطات --> المرکز الوطنی للمخطوطات

دارفور

اقلیمی در شمال غرب سودان - بحران دارفور

دارقُطنی، ابوالحسن علی بن عمر

محدث مشهور شافعی و صاحب سنن و از منتقدان برخی اسناد صحیحین (قرن4)

دارم بن قبیصه

راوی امامی (قرن3)

دارمستتر، ژام

ایران شناس نامی فرانسوی و از پیشگامان مطالعات اوستایی و فارسی (قرن13)

دارمی، عبدالله بن عبدالرحمان

کنیه اش ابومحمد،محدّث و صاحب مسند (قرن3)

دارِمی، عثمان بن سعید

محدّث، متکلم و فقیه اهل سنت (قرن3)