جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دارالصلح --> دارالاسلام (1)

دارالصناعه --> سلاح؛کَشتی/کشتی سازی

دارالضرب --> ضرابخانه

دارالطراز --> طِراز

دارالعلم

عنوان برخی از کتابخانه های عمومی وقفی که عمدتأ در فاصله سده های سوم تا پنجم در جهان اسلام پا گرفتند.

دارالعلوم

مدرسه تربیت معلم در مصر

دارالعلوم دئوبند

از مهمترین مدارس و حوزه های علوم اسلامی اهل سنت در شبه قاره هند

دارالعهد --> دارالاسلام (1)

دارالفنون

نام دو نهاد آموزش عالی به سبک جدید در ایران - دارالفنون در عثمانی

دارالکتب --> کتابخانه

دارالکتب المصریة

کتابخانه ملی مصر که از 1372ش/1993 بخشی از سازمان دارالکتب والوثائق القومیة است.

دارالکفر --> دارالاسلام (1)

دارالمجانین --> جنون

دارالمُصنّفین --> دارالعلوم

دارالمعلمین عالی --> دانشسرای عالی