جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دادگر، حسین

ملقب به عدل الملک، وزیر و رئیس مجلس در دوره های قاجار و پهلوی (قرن13و14)

دار --> خانه

دارا/ داراب

نام دو پادشاه از سلسله نیمه تاریخی کیانیان

داراب

شهرستان و شهری در استان فارس

دارابجرد --> دارابگرد

دارابگرد

کوره و شهری قدیمی در ایالت فارس

داراب نامه

نام دو داستان پهلوانی منثور، یکی نقل از ابوطاهر محمد بن حسن طرسوسی/ طرطوسی(قرن6)و دیگری پرداخته ای براساس روایت محمد بن شیخ احمد، مشهور به بیغمی( قرن 9)

دارابی، سید جعفر --> کشفی

دارابی، محمد بن محمد

عارف و شاعر و تذکره نویس (قرن11و12)

دارابی شیرازی، ملاعباس

از حکما و شاگرد حاج ملا هادی سبزواری (قرن13)

داراشکوه

پسر ارشد و ولیعهد شاه جهان، عارف و هنرمند (قرن11)

دارالاحسان، مسجد

مسجد جامع و مدرسه ای از دوره قاجاریه در سنندج (قرن13)

دارالارقم (1)

از نخستین مراکز تبلیغ اسلام در مکه، پیش از دعوت آشکار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.

دارالارقم (2)

از جنبشهای اسلامی و صوفی گرای غیر دولتی مالزی و یکی از دهها جنبش نهضت سراسری اسلامی "دعوة" (با هدف بازگشت به جامعه صدر اسلام).

دارالاسلام (1)

اصطلاحی در فقه سیاسی در برابر دارالکفر و دارالحرب