جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خیوه

شهری تاریخی در ولایت خوارزم

د

از همخوانها، دهمین حرف الفبای فارسی، هشتمین حرف الفبای عربی، یازدهمین حرف الفبای اردو، پنجمین حرف از الفبای ترکی و چهارمین حرف از الفبای ابجدی است که آن را دال ابجد و دال غیر منقوط و دال مهمله نیز می نامند.

داء الاشراف --> نقرس

داء الثعلب

به همراه داءالحیَه، از بیماریهای ریزش مو و پوست

داء الفیل

(پیل پایی، پاغره)، کلفت شدن پوست برخی نقاط بدن انسان و بافت زیر آن در نتیجه انسداد مجاری لنفاوی، غالبأ ناشی از انگل فیلاریا بانکروفتی.

دابّة الارض

اصطلاحی قرآنی- تفسیری و از نشانه های روز قیامت

دابِق --> مرج دابق

دابویه، آل

خاندانی از فرمانروایان محلی گیلان (قرن1و2)

داحِس

از جنگهای مشهور عرب (ایام العرب) در روزگار جاهلیت

دادال اوغلو

شاعر شعر عامیانه ترک (قرن12و13)

دادبک حبشی

امیر سلجوقی و حکمران گرگان و خراسان (قرن5)

دادخواست -->

دادرسی، آیین --> آیین دادرسی

دادسرا

سازمان قضایی در نظام قضایی ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی که وظایفی چون نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب کیفری بزهکاران و تحقیقات مقدماتی در باره جرائم را بر عهده دارد.

دادگاه --> محکمه