جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خیرالله افندی

طبیب، مورخ و دولتمرد عثمانی و وزیر مختار این دولت در ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار (قرن13)

خیرالله خان مهندس

مؤلف و شارح آثاری در ریاضی و نجوم در هند(قرن 12 و 13)

خیرالنساء بیگم

مادر شاه عباس اول صفوی، ملقب به مهد علیا (قرن10)

خیرالنَسّاج،‌ محمد بن اسماعیل

کنیه اش ابوالحسن، صوفی و عارف (قرن3و4)

خیران خادم

راوی امامی (قرن2و3)

خیر بن نُعَیْم حضرمی

محدث و قاضی مصری (قرن2)

خیرپور

شهرستان و شهری در ایالت سند پاکستان

خیر خواه هراتی

داعی و نویسنده اسماعیلی نزاری (قرن9)

خَیزُران

همسر مهدی، سومین خلیفه عباسی، و مادر هادی و هارون الرشید ( قرن2 )

خیزران --> تباشیر؛نی (1)

خیش خانه

فضایی خنک برای تابستانها یا خانه تابستانی

خَیل --> اسب؛سوارکاری

خیمه

مسکن یا سرپناه قابل حمل که با توجه به شرایط جغرافیایی و نیز ثروت و توانایی صاحبان آن، از مواد گوناگون و به شکلها و اندازه های متفاوت ساخته می شود.

خیمه شب بازی

گونه ای نمایش عروسکی کهن و سنتی در ایران

خیوقی، شهاب الدین --> شهاب الدین خیوقی