جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن داوود حلی، حسن بن علی

رجالی، متکلم، فقیه، ادیب و شاعر امامی اهل حله (قرن7و8)

ابن داوود قمی،‌ ابوالحسن محمد بن احمد --> قمی، محمد بن احمد

ابن دایه

نسبت پدر و پسری از دیوانسالاران و دانشمندان شیعی مذهب دربار عباسیان و طولونیان(قرن3و4) - یوسف بن ابراهیم، منجم، ریاضی دان،ادیب و نویسنده - احمد بن یوسف، ریاضیدان، منجم، مورخ و پزشک

ابن دباغ، خلف بن قاسم

محدث و حافظ اندلسی، اهل سنت (قرن4)

ابن دُبَیثی، محمد بن سعید

حافظ حدیث، عالم قرائت و فقیه شافعی بغدادی (قرن6و7)

ابن دحیه، عمر بن حسن

فقیه، محدث، مورخ و شاعر اندلسی (قرن6و7)

ابن دخوار --> دخوار، مهذِّب الدین

ابن دَرّاج قَسْطَلّی، احمد بن محمد

شاعر و کاتب اواخر عصر امویان اندلس(قرن4)

ابن دُرُسْتویه، عبدالله بن جعفر

نحوی و محدث ایرانی تبار عرب (قرن3و4)

ابن دِرهَم --> جهضمی ، اسماعیل بن اسحاق؛جهضمی، حمّاد بن اسحاق؛حمّاد بن زید

ابن دُرَید ازدی ، محمد بن حسن

لغوی و ادیب عرب (قرن3)

ابن دُقماق، ابراهیم بن محمد

مورخ حنفی مذهب مصری (قرن8)

ابن دقیق العید، محمد بن علی

فقیه شافعی و محدث مصری (قرن7)

ابن دَلایی،‌ احمد بن عمر

مورخ، جغرافیدان، محدث و فقیه اندلسی (قرن5)

ابن دُمَینه، عبدالله بن عبیدالله

شاعر غزلسرای عرب (قرن2)