جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خویی، میرزا یحیی

از علمای دوره مشروطه و نماینده سه دوره نخست مجلس شورای ملی (قرن14)

خوئینی، ملا احمد

فقیه، اصولی و محدث امامی (قرن13و14)

خوئینی زنجانی، عبدالکریم بن ابراهیم

فقیه امامی (قرن14)

خیابانی، شیخ محمّد

واعظ و روحانی مبارز و آزادی خواه و رهبر نهضت آزادیستان (قرن13)

خیار

میوه خوراکی گیاه کوکومیس ساتیووس از خانواده کدوییان

خیارات

جمع خیار،اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای اختیار فسخ عقد لازم در شرایط خاص

خیّاط

دوزنده لباس

خیّاط، ابوالحسن علی بن محمد

مقری بغدادی (قرن5)

خیّاط، ابو الحسین عبدالرحیم بن محمد

متکلم، فقیه و رییس معتزلیان بغداد (قرن3)

خیّاط، ابوعلی یحیی بن غالب

اختر شناس و منجم احکامی (قرن2و3)

خیّاطیه --> خیّاط، ابو الحسین عبدالرحیم بن محمد

خیال

از مباحث مشترک فلسفه و عرفان در دو حوزه هستی شناسی و معرفت شناسی - در فلسفه - در عرفان

خیال، محمد تقی --> بوستان خیال

خیال الظلّ

گونه ای نمایش عروسکی سایه ای در سرزمینهای عربی، بویژه مصر و شام

خیال منفصل --> مثال، عالم