جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خولَنجان (2)

نام دو گونه گیاهی مختلف از جنس آلپینیا متعلق به تیره زنجبیل که از ساقه زیرزمینی (ریزوم) آنها استفاده دارویی و ادویه ای می شود.

خوله بنت حکیم --> عثمان بن مَظعون

خولی، امین

ادیب و قرآن پژوه نواندیش مصری معاصر (قرن14)

خون

از اخلاط چهارگانه در پزشکی و طبیعیات قدیم - مباحث پزشکی - احکام فقهی

خون بها --> دیه

خونَجی، افضل الدین محمد

از منطق دانان مسلمان (قرن6و7)

خونسار --> خوانسار

خونکار --> خداوندگار

خوی

شهرستان و شهری در استان آذربایجان غربی

خویی، ابوالقاسم

مرجع تقلید شیعیان، فقیه و اصولی مبرز و رجالی صاحب نام معاصر و دارای آثاری برجسته در فقه، اصول، رجال و علوم قرآنی (قرن13و14)

خویی، بنیاد خیریه

مؤسسه ای غیر دولتی، عام المنفعه و خیریه با هدف تبلیغ و اشاعه اسلام و خدمات دهی به مسلمانان به ویژه شیعیان اثنا عشری

خویی، حسن بن عبدالمؤمن --> حُسام الدین خویی

خویی، میرزا ابراهیم --> دنبلی خویی، میرزا ابراهیم

خویی، میرزا حبیب الله

فقیه، ادیب و عالم امامی و شارح نهج البلاغه (قرن13و14)

خویی، میرزا علیقلی

معروفترین تصویرساز کتب چاپ سنگی ایران (قرن13و14)