جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خوریان موریان

مجمع الجزایری در جنوب کشور عمان در دریای عرب

خوزستان

استانی در جنوب غربی ایران، که در گذشته ناحیه ای تاریخی بوده است.

خوسْت

نام ولایت و دو شهر در افغانستان

خوسْف

بخش و شهری در شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی

خوشحال خان خَطَک

سردار قبیله خطک، شاعر پشتو زبان و فارسی گو(قرن11)

خوشقدم، الملک الظاهر

سی و هشتمین فرمانروای مملوکی مصر (قرن9)

خوشنویسی --> خطاطی

خوشه پروین --> پروین، خوشه

خوف و رجا

اصطلاحی در قرآن، حدیث و عرفان. 1) در قرآن و حدیث 2) در تصوف و عرفان

خوقَند

شهری تاریخی در شرق ازبکستان

خوک

حیوانی که در فقه اسلامی استفاده از همه اجزای آن حرام است.

خَوْلان

نام قبیله ای قحطانی در یمن

خولانی، ابوادریس

محدث، فقیه و قاضی شام که از تابعین بود (قرن1)

خولانی، ابومسلم

از مشاهیر تابعین شامی و از یاران معاویه (قرن1)

خولَنجان (1)

(خان لنجان)، شهر و قلعه ای قدیمی در اصفهان