جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خوجه

عنوان طبقه ای در هند مشتمل بر اسماعیلیان نزاری و نیز گروهی از سنیان و شیعیان اثناعشری که از آنان جدا شده اند. 1) خوجه های اسماعیلی 2) خوجه های امامی

خوجه چلبی --> ابوالسعود افندی، محمد بن محیی الدین

خودْزُکو،‌ الکساندر بوریکو

دولتمرد، شاعر ، و از نخستین ایران شناسان لهستانی (قرن14)

خودکشی

سلب ارادی حیات انسان به دست خود.

خور(1)

یا خلیج کوچک، پدیده طبیعی آبی که عمدتا در دهانه رودخانه ها ایجاد می شود.

خور(2) --> خور و بیابانک

خُوَر، زبان --> دردی، زبانها

خوراسگان

شهری در استان اصفهان در مرکز ایران

خوراک --> غذا

خورجین

محفظه ای برای نگهداری و حمل وسایل و بار

خوردنی ها و آشامیدنی ها

از ابواب فقهی درباره احکام خوردنیها و آشامیدنیها که در متون فقهی معمولاً با عنوان الاطعمة والاشربة آمده است.

خورش --> غذا

خورشاه بن قباد حسینی

مورخ ایرانی و مؤلف تاریخ ایلچی نظام شاه (قرن10)

خورشید

از اجرام آسمانی با مضامین و کاربردهای گوناگون، در زبان و ادب فارسی، ادیان و قرآن و حدیث - در نجوم -در زبان و ادب فارسی - در ادیان و قرآن و حدیث

خورشید ابراهیم زکی --> ابراهیم زکی خورشید