جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خوانساری، آقاحسین

فقیه،اصولی، متکلم و حکیم (قرن11)

خوانساری، ابوالقاسم

معروف به آقا میرزا و میرصغیر، فقیه امامی(قرن 12و13)

خوانساری، ابوتراب

فقیه، رجالی و مفسر امامی ایرانی (قرن13و14)

خوانساری، احمد

از مراجع تقلید شیعه (قرن14و15)

خوانساری، خاندان

از خاندانهای علمی شیعی (قرن 13)

خوانساری، محمد

استاد دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی (قرن 14)

خوانساری، محمد باقر

فقیه، اصولی، ادیب و تراجم نویس شیعی (قرن 13و14)

خوانساری، محمد تقی

فقیه و مرجع تقلید شیعی (قرن14)

خوانساری، محمد مهدی

عالم امامی (قرن13و14)

خوانساری، میرزا محمد هاشم

فقیه امامی (قرن13و14)

خوانساری، میرصغیر --> خوانساری، ابوالقاسم

خوانسالار

متصدی مطبخ سلطنتی و متولی آماده کردن طعام سلطان در برخی از سرزمینهای اسلامی، به ویژه ایران

خواهر زاده، محمد بن محمود --> کردری، محمد بن محمود

خوب الله اِله آبادی، محمد یحیی

معروف به شاه خوب الله، دانشمند و صوفی هندی (قرن12)

خوجایف --> خواجه یف، فیض الله