جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خواستگاری

پیشنهاد ازدواج دادن به کسی که از نظر شرعی و قانونی بتوان با او ازدواج کرد. - مباحث فقهی - ابعاد فرهنگی- اجتماعی

خوّاص، ابراهیم

صوفی و زاهد (قرن3)

خواص، سلیمان

عارف (قرن2)

خواص قرآن

تأثیر قرآن در کسب منافع و دفع ضررهای اغلب دنیوی

خواطر

(جمع خاطر)، به معنی چیزی که بی اختیار بر ضمیر انسان می گذرد و زمینه اندیشه و عمل اختیاری را پدید می آورد. - در کلام - در عرفان

خواف

شهرستان و شهری در استان خراسان رضوی

خوافی، ابو مظفر احمد بن محمد

فقیه و محدث شافعی (قرن5)

خوافی، زین الدین ابوبکر

عارف سلسله سهروردیه (قرن8و9)

خوافی خان

یا خافی خان، شهرت محمد هاشم نظام الملکی از مورخان شبه قاره هند و مؤلف کتاب منتخب اللباب به زبان فارسی (قرن 11و12)

خوان --> سفره

خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین

مورخ (قرن10)

خواندمیر، محمود

مؤلف تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی به فارسی، فرزند غیاث الدین خواندمیر نویسنده کتاب حبیب السیر

خواندنیها، مجله

نشریه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به مدیریت علی اصغر امیرانی، حاوی گلچینی از مطالب دیگر نشریات ایران

خوانسار

(خونسار)، شهرستان و شهری در استان اصفهان - گویش خوانساری

خوانساری، آقاجمال الدین

فقیه، محدث، حکیم و متکلم امامی (قرن12)