جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خواجه یوسف همدانی

عارف، واعظ، و پیر بنیان گذاران سسله های خواجگان و نقشبندیه (قرن 5 و6)

خوار

ناحیه و شهری قدیمی در مشرق ری

خوارج

گروهی از مسلمانان که در اثنا و پس از جنگ صفین و قضیه تحکیم/حکمیت بر امام علی علیه السلام خروج کردند و سپس با ایجاد ناامنی موجب جنگ نهروان شدند. 1) کلیات 2) آرا و عقاید 3) خوارج در ایران 4) خوارج در عراق 5) خوارج در جزیرة العرب 6) خوارج در شمال آفریقا

خوارزم

از نواحی باستانی آسیای مرکزی، در ساحل جنوبی دریاچه آرال ( بحیره خوارزم)، در دو سوی مصب رود جیحون (آمودریا)، که با ریگزارهای قره قوم و قزل قوم احاطه شده است. - زبان خوارزمی

خوارزم، دریا --> بحر خوارزم

خوارزمشاه، علاءالدین محمد

از سلاطین سلسله خوارزمشاهیان (قرن6و7)

خوارزمشاهیان

سلسله ای از سلاطین مسلمان خوارزم که بر خوارزم و بخشهایی از ایران حکومت کردند. (قرن5-7)

خوارزمی، ابوالوفاء --> ابوالوفاء خوارزمی

خوارزمی، ابوبکر محمد بن عباس

ادیب، کاتب و شاعر (قرن 4)

خوارزمی، ابوعبدالله --> مفاتیح العلوم

خوارزمی، تاج الدین حسین

شاعر و عارف شیعی (قرن8و9)

خوارزمی، حسین

منجم واحتمالا عارف ایرانی ( قرن 9 )

خوارزمی، کمال الدین حسین

عارف و شاعر(قرن9و10)

خوارزمی، گویش --> خوارزم

خوارزمی، محمد بن موسی

ریاضی دان و منجم مشهور دوره اسلامی (قرن3)