جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن خَلّوف، احمد بن محمد

کاتب، ادیب و شاعر مالکی مذهب الجزایری (قرن9)

ابن خمّار، حسن بن سوار

فیلسوف، طبیب، و مترجم ایرانی نژاد (قرن4و5)

ابن خمیس، حسین بن نصر

فقیه شافعی موصلی (قرن5و6)

ابن خَمیس، محمد بن عمر

شاعر عرب (قرن7و8)

ابن خَوّام، عبدالله بن محمد

ریاضیدان و طبیب بغدادی (قرن7و8)

ابنِ خَیّاط، احمد بن محمد

شاعر دمشقی (قرن5و6)

ابن خیاط، عبدالرحیم بن محمد --> خیّاط، ابو الحسین عبدالرحیم بن محمد

ابن خیر اشبیلی، ابوبکر محمد بن خیر

محدث، مقری و لغوی (قرن6)

ابن خِیرَه، محمد بن ابراهیم

شاعر، ادیب و کاتب دوره موحدی اهل قرطبه (قرن6)

ابن خَیضِری، محمد بن محمد

محدّث و عالم علم انساب دمشقی (قرن9)

ابن دأب لیثی، عیسی بن یزید

محدث، شاعر، راوی عرب (قرن2)

ابن دارست، ابوطالب تاج الدین

از وزرای سلجوقیان (قرن6)

ابن دارُست، منصور بن محمد

از وزیران القائم خلیفه عباسی (قرن5)

ابن دانیال، شمس الدین

چشم پزشک، شاعر و ادیب مصری (قرن7و8)

ابن داوود، محمد

فقیه مشهور ظاهری بغدادی (قرن3) پدر او موسس فرقه ظاهریه است