جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خنجی، گویش --> لارستان

خندق، غزوه

از غزوات معروف و مهم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

خِنزیر --> خوک

خَنْسا

شهری کهن در ساحل دریای زرد در استان جه جیانگ واقع در شرق چین و پایتخت سلسله سونگ جنوبی.

خَنساء

لقب تماضر بنت عمرو بن شرید، شاعره مخضرم و مرثیه سرای مشهور (قرن1)

خِنگ بت و سرخ بت --> عنصری، ابوالقاسم حسن بن احمد

خَنوخ

(اخنوخ) یکی از پیامبران قبل از طوفان نوح در نزد یهودیان و مسیحیان که پسر یارد و هفتمین فرد از نسل آدم به شمار می رود.

خُنَیْزی، علی بن حسن

فقیه و متکلم امامی بحرینی (قرن13و14)

خُنَیزی، علی بن حسن علی

فقیه امامی(قرن13و14)

خواب

کاهش طبیعی و موقت ادراک، حرکات ارادی و حواس ظاهری آدمی به سبب ضعیف شدن پیوند نفس و بدن.

خوابگزاری

تعبیر خواب - در قرآن و حدیث - در تاریخ اجتماعی مسلمانان

خواجگان، سلسله

طریقتی صوفیانه در ماوراءالنهر در سده های ششم تا هشتم که در گسترش تصوف در آسیای میانه نقش بسزایی داشت.

خواجگان دیوان همایون

عنوانی برای کاتبان دیوان عالی حکومت عثمانی

خواجو، پل

پلی از دوره صفویه در اصفهان (قرن11)

خواجوی کرمانی

شاعر و داستان سرای ایرانی (قرن8) - آثار