جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خمسه (2)

عنوان یا بخشی از عنوان بسیاری از آثار منظوم و منثور ادبیات فارسی و ترکی، و نیز نام کلی مثنویهای پنج گانه جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف زکی نظامی گنجوی سخن سرای نامی (قرن6) - خمسه در ادبیات ترکی - نسخ های مصور

خمسه (3)

از ولایات سابق ایران در دوره زندیه و قاجار، تقریبا منطبق بر استان زنجان کنونی

خمسه، ایلات

اتحادی از پنج ایل و طایفه اینانلو، باصری، بهارلو، عرب و نفر در فارس

خمسه تهماسبی --> خمسه (2)

خمسه نظامی --> خمسه (2)

خُمولی سمرقندی

شاعر سمرقندی که به دو زبان فارسی تاجیکی و ترکی ازبکی شعر می سرود (قرن 12و13)

خمیر، بندر --> بندر خمیر

خُمین

شهرستان و شهری در استان مرکزی

خمینی، احمد

دومین فرزند پسر امام خمینی

خمینی، روح الله --> امام خمینی

خمینی، مصطفی

فرزند ارشد امام خمینی (قرن14)

خمینی شهر

شهرستان و شهری در استان اصفهان

خنثی

احکام فقهی مترتب بر افراد خنثی

خُنج

شهرستان و شهری در استان فارس

خنجر

جنگ افزار سبک انفرادی فلزی و کوچک، شبیه چاقو، با تیغه ای تیز و نوک دار