جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خلیفة بن ابی المحاسن حلبی

چشم پزشک شامی اهل حلب، مؤلف کتاب الکافی فی الکحل، از کتابهای مهم چشم پزشکی در تمدن اسلامی (قرن7)

خلیفة بن خیاط

معروف به شباب، کنیه اش ابوعمرو، از پیشروان تاریخ نگاری، نسب شناسی و علوم حدیث (قرن3)

خلیفة بن عسکر

از رهبران ضد استعماری لیبی (قرن14)

خلیفه --> خلافت

خلیفه، آل --> آل خلیفه

خلیفه ابراهیم بدخشانی --> بدخشانی نقشبندی، محمد ابراهیم

خلیفه سلطان --> سلطان العلماء، حسین بن محمد

الخلیل

(حبرون)،استان و شهری در قلمرو دولت خودگردان فلسطین در کرانه غربی رود اردن

خلیل، علی ابراهیم خان

تذکره نویس، شاعر و دولتمرد شبه قاره(قرن12و13)

خلیل آباد

شهرستان و شهری در استان خراسان رضوی

خلیل البصیر

شهرت خلیل بن علی،ادیب و نحوی عراقی (قرن12)

خلیل الخوری --> خوری، خلیل

خلیل الله کرمانی

ملقب به سید برهان الدین و معروف به شاه خلیل الله، عارف و صوفی ایرانی در جنوب هند (قرن9)

خلیل بن ابراهیم

ملقب به خیرالدین، کنیه اش ابوعبدالله، ریاضیدان دوره عثمانی (قرن9)

خلیل بن احمد

نحوی، لغوی و بنیان گذار علم عروض (قرن2)