جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خلق افعال --> جبر و اختیار؛کسب (2)

خلقت

از مباحث بسیار مهم دینی ناظر به آفرینش جهان و انسان، چگونگی و فرایند آن 1 - واژگان 2 - در قرآن و تفسیر 3 - در حدیث 4 - در کلام 5 - در عهدین

خلق جدید

اصطلاحی قرآنی و عرفانی

خلق قرآن

نظریه ای مهم در کلام اسلامی در باره ماهیت قرآن دایر بر اینکه قرآن مخلوق خداست نه همچون او قدیم

خلق و امر

دو واژه قرآنی به معنای آفرینش موجودات و تدبیر آنها، با کاربردی خاص در فلسفه و عرفان به معنای عالم مادیات و عالم مجردات 1 - در قرآن 2 - در کلام اسماعیلی 3 - در عرفان

خُلْم

شهری کهن در شمال افغانستان که ویرانه های آن امروزه در حدود شصت کیلومتری بلخ و حدود هفت کیلومتری شمال خلم جدید واقع است.

خلوت

از آداب صوفیه به معنای اعتکاف همراه با عبادت و ریاضت در فضایی بسته و خالی

خلوتیه

گسترده ترین طریقت صوفی در آسیای صغیر، بالکان و افریقا، منسوب به سراج الدین عمر خلوتی لاهیجی، صوفی ایرانی (قرن هشتم) 1 - ظهور 2- گسترش در قلمرو عثمانی 3 - ورود و گسترش در آفریقا 4 - مشایخ خلوتیه

خُلود

اصطلاح و بحثی مرتبط با حیات اخروی در علوم و معارف اسلامی

خلود نفس --> نَفْس؛معاد

خلیج فارس

خلیجی در جنوب ایران که از طریق تنگه هرمز به آبهای آزاد راه دارد.

خلیج گرگان

خلیجی در جنوب شرقی دریای خزر، واقع در دو استان گلستان، شهرستان بندر گز و استان مازندران، شهرستان بهشهر

خُلَید بن أوفی

مشهور به ابوالربیع شامی، از راویان شیعی (قرن1و2)

خلیفة الخلفا --> توحید خانه

خلیفة الله --> انسان کامل