جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خُلع --> طلاق

خِلعت

جامه های فاخر و گاه سایر اشیای گرانبها که خلفا و پادشاهان به رسم تکریم و قدردانی عموما به صاحب منصبان می بخشیدند؛ نیز از جمله لوازم و شعائر رسمی خلافت و سلطنت در دوره اسلامی

خلعت پوشان --> خِلعت

خَلْع و لَبْس --> کون و فساد؛حرکت جوهری

خِلَعی، علی بن حسن

فقیه و محدث شافعی مصری (قرن5)

خُلف

اصطلاحی در منطق

خَلَف، صلاح

معروف به ابوایاد، از رهبران برجسته سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) (قرن14)

خَلَف احمر

شهرت خلف بن حیان، شاعر و نحوی و راوی بصری (قرن2)

خَلَف اقطع

شهرت خلف بن خلیفه، شاعر و راوی عرب (قرن1و2)

خَلَف الله، محمد احمد

ادیب، محقق و قرآن پژوه نو اندیش معاصر مصری (قرن14)

خلفای راشدین

عنوانی برای نخستین جانشینان پیامبر اکرم (ص)

خَلف بن احمد

آخرین حکمران سلسله صفاری (قرن4)

خَلَف بن حَمّاد

راوی امامی (قرن2و3)

خَلَف بن هِشام

راوی حدیث و از قراء عشره (قرن2و3)

خَلَفیّه

نام دو فرقه از خوارج، یکی پیروان خلف خارجی و دیگری پیروان خلف بن السمح (قرن3-7)