جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خَلاّل، ابوبکر احمد بن محمد

عالم و فقیه و یکی از مهمترین تدوین کنندگان آرای فقهی - کلامی احمد بن حنبل (قرن3)

خَلاّل، حسن بن محمد

حافظ، محدث، قاری و مؤلف (قرن4و5)

خَلَج

قبیله ای از ترکان ساکن در ترکستان، افغانستان و ایران - زبان خلجی

خلجستان

بخشی در شهرستان قم در استان قم، به مرکزیت شهر دستجرد

خلجیان

سلسله ای از سلاطین مسلمان دهلی (قرن7و8)

خلخال

شهرستان، شهر و ولایت و شهری تاریخی در استان اردبیل

خلخالی، حسین بن حسن

از دانشمندان حنفی مذهب (قرن10و11)

خلخالی، سید عبدالرحیم

روزنامه نگار و سیاستمدار صدر مشروطه (قرن14)

خلخالی، محمدباقر --> ثَعلبیه

خلخالی، ملامحمد صالح

از دانشمندان شیعی در حوزه فقه، حکمت و عرفان (قرن12)

خُلدآباد

شهری در شهرستان اورنگ آباد در ایالت مهارشترا در هند

خُلد بَرین

کتابی در تاریخ عمومی به فارسی از آغاز تا سده یازدهم، تالیف میرزا محمد یوسف واله اصفهانی مورخ، ادیب و دیوانی دوره صفویه

خلدونیّه، جمعیت

انجمنی علمی- فرهنگی در تونس (قرن14)

خُلدی، جعفر --> جعفر خُلدی

خِلط --> اخلاط چهارگانه