جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خُکارَندوی غوری

نخستین قصیده سرای ادبیات پشتو (قرن7)

خلأ

اصطلاحی فلسفی و کلامی و در مقابل ملأ

خَلّاد سندی

راوی امامی (قرن2)

خلاصة الاشعار و زبدة الافکار

مفصل ترین تذکره زبان فارسی، نوشته تقی الدین محمد بن شرف الدین علی حسینی کاشانی، از نویسندگان دوره صفویه، متخلص به "ذکری" و مشهور به "میر تذکره" (قرن10)

خلاصة الافکار

تذکره عمومی در احوال و نمونه اشعار گروهی از شاعران فارسی زبان، نوشته ابوطالب تبریزی اصفهانی مشهور به لندنی، نویسنده شاعر و جهانگرد ایرانی مقیم هند (قرن12)

خلاصة التواریخ (1)

کتابی به فارسی، در باره تاریخ سلسله های مسلمان هند تألیف سوجان رای بهنداری (قرن12)

خلاصة التواریخ (2) --> منشی قمی، قاضی احمد

خلاصة الحساب

کتابی در آموزش بخشهایی از علم حساب، تألیف بهاء الدین عاملی مشهور به شیخ بهایی به زبان عربی(قرن11)

خلاصة السیر --> محمد معصوم اصفهانی

خلاصه نویسی

از انواع معمول نوشته ها در تمدن اسلامی به معنای پدید آوردن آثاری جدید از طریق کوتاه کردن کتابها بویژه کتابهای مفصل

خَلاّف، عبدالوهاب

فقیه حنفی و حقوق دان نوگرای مصری (قرن14)

خلاف، علم --> علم الخلاف

الخلاف، کتاب

اثری جامع و استدلالی- نطبیقی در فقه با گرایش به فقه امامی، تألیف محمد بن حسن طوسی فقیه بزرگ امامی (قرن5)

خلافت

خلافت واژه ای عربی از ریشه "خ ل ف" به معنای جانشین ساختن و واژه خلیفه ( جمع آن خلفاء و خلائف) به معنای جانشین، وکیل و قائم مقام است.

خلاق المعانی --> کمال الدین اسماعیل