جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خطیئه --> گناه

خَفاجه

از تیره های بنی عقیل بن کعب از اعراب عدنانی (شمالی)

خَفاجی، احمد بن محمّد

ملقب به شهاب الدین، ادیب، قاضی و فقیه مصری (قرن10 و 11)

خفاجی، محمد عبدالمنعم

ادیب، محقق و شاعر عرب (قرن14)

خفاجیه --> سوسنگرد

خفارَه --> حمایت

خفاش

تنها پستاندار با توانایی پرواز، با نامهای فارسی شب پره، شب پرک، شبکور، و عربی خفاش/ خشاف، وطواط، فأراللیل، فأرالجو

خُفاف بن نَدْبَه --> ابوخُراشه خفاف بن نَدْبه

خَفّاف نیشابوری، زکریا بن داود

محدث و مفسر (قرن3)

خَفر

بخشی در شمال شهرستان جهرم در استان فارس به مرکزیت شهر باب انار

خفری، شمس الدین محمد

معروف به فاضل خفری، حکیم، ریاضی دان و از دانشمندان برجسته علم هیئت و نجوم(قرن 9و10) 1- زندگی و آثار کلامی و فلسفی 2- آثار ریاضی و نجومی

خفض --> ختنه

خُفّی علایی --> ذخیرۀ خوارزمشاهی

خفیف، بحر --> عَرُوض

خفیف و ثقیل

اصطلاحاتی کما بیش به معنای سبکی و سنگینی که هم فلاسفه و متکلمان و هم دانشمندان علوم طبیعی و دقیق (و در علوم مختلف) به کار برده اند.